BEP 26 – Du lịch: Kết nối chuyến bay và các vấn đề du lịch

Bài học này đã được cập nhật. Click here to get the new version.

In this Business English Podcast we’re going to look at the language used for more direct requests, when our traveler and a ticket agent discuss new travel plans due to a missed connecting flight in Paris.

It might be helpful to first listen to first episode in this series (BEP 25), to hear the language of polite, indirect requests, and then listen to this podcast, which uses more direct language for requests and suggestions. Khi bạn lắng nghe, also notice the more direct tone used in parts of their conversation, especially as Robert gets excited.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập

BEP 25 – Du lịch: Làm thủ tục tại sân bay và đưa ra yêu cầu lịch sự

Bài học này đã được cập nhật. Click here to get the new version.

In this two-part Tiếng Anh thương mại Podcast series, we will be looking at the vocabulary used when traveling by air, and proper and polite forms of making and answering requests.

Trong tập này, our traveler Robert is arriving at the airport to fly from Sydney Australia to Nice, France. But he must first fly to Paris, and then fly from Paris to Nice. Khi bạn lắng nghe, pay attention to the phrases used for polite requests.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập

BEP 23 – Điện thoại: Xử lý một khách hàng khó tính

Trong một podcast tiếng Anh thương mại gần đây (BEP 22), chúng tôi đã xem xét cách xử lý các vấn đề kỹ thuật khi nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói về cách giải quyết vấn đề với người gọi, tất nhiên là khó xử lý hơn nhiều! Nhưng, với ngôn ngữ và cụm từ thích hợp, bạn có thể hiển thị người gọi mà bạn muốn giúp đỡ, và trấn an họ rằng bạn có thể giúp giải quyết vấn đề.

Chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng nguồn cấp dữ liệu mới của chúng tôi hiện đã có sẵn trong iTunes. Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để cập nhật đăng ký của bạn:
https://podcasts.apple.com/podcast/business-english-pod-learn/id206603090

Thành viên cao cấp: Nghiên cứu ghi chú PDF

BEP 22 – Điện thoại: Xử lý các yêu cầu và sự cố kỹ thuật

In this Business English Podcast lesson we continue our series on making telephone calls in English by looking at how to deal with technical problems and clarify information using alternative choice questions. This questioning technique is useful when you need to clarify important information or reach a decision.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập

BEP 21 – Điện thoại: Mở cuộc gọi và nhận tin nhắn

A new version of this lesson is available here: BEP 21 Một – Kỹ năng điện thoại: Bắt đầu một cuộc gọi

This is an intermediate level Business English Podcast on making telephone calls in English. Some of the key language phrases we cover in this episode are: xác định bản thân và người gọi, nói rõ mục đích cuộc gọi của bạn và để lại tin nhắn.

These telephone calls are about a contract between a large aircraft company and one of its suppliers, also known as a subcontractor. The contracts department from the client is calling to ask about a proposal it is expecting from the supplier for a new contract. Thời gian rất ngắn để nhận được tất cả các đề xuất, và cho đến nay, công ty máy bay không nhận được bất cứ thứ gì từ nhà cung cấp này.

Follow this link for the complete telephone alphabet:
http://www.dynamoo.com/technical/nato-phonetic-alphabet.pdf

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập

Di chuyển lên đầu