Ứng dụng tiếng Anh thương mại

Ứng dụng ANDROID hiện có sẵn – Tải xuống từ Cửa hàng Google Play

Business English Pod xuất bản một số ứng dụng di động cho iOS Cửa hàng ứng dụng Apple và mới của chúng tôi ứng dụng Android. Tất cả các ứng dụng di động BEP bao gồm thông tin đăng nhập cho các thành viên cao cấp để mở khóa các bài học.

Ứng dụng BEP iOS
(Bao gồm quyền truy cập đăng nhập cho các thành viên cao cấp)
Tải về Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone / iPad / Touch từ Apple App Store: Tải xuống

Ứng dụng BEP Android
(Bao gồm quyền truy cập đăng nhập cho các thành viên cao cấp)
Tải về Ứng dụng tiếng Anh thương mại dành cho Android từ Cửa hàng Google Play: Tải xuống

Ứng dụng điện tử iOS
(Với quyền truy cập đăng nhập cho các thành viên cao cấp)

Tiếng Anh cho các cuộc họp

Tiếng Anh thuyết trình

Tiếng Anh cho Điện thoại