BEP 35 – Cuộc họp: Làm rõ nghĩa trong tiếng Anh

Trong BEP 34, we talked about clarifying what was said , Ví dụ, “What did you just say? I didn’t catch that.

Trong ngày hôm nay Bài học tiếng Anh thương mại Pod, we’ll look at clarifying what was meant, Ví dụ, “What do you mean by that?” hoặc “What I’m trying to say is…” Clarifying the meaning is an important part of all communication because it helps us avoid misunderstanding.

*** Bài học này là một phần của chúng tôi Sách điện tử tiếng anh thương mại cho các cuộc họp: Những điều cần thiết cho cuộc họp. Thành viên cao cấp nhấn vào đây để tai Sách điện tử hoàn chỉnh.

Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

1 thought on “BEP 35 – Cuộc họp: Làm rõ nghĩa trong tiếng Anh”

  1. phản hồi: BEP 34 INT – Cuộc họp: Làm rõ những gì đã nói | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.