BEP 34 – Cuộc họp: Làm rõ những gì đã nói

Đây là phần đầu tiên trong hai phần Podcast tiếng Anh thương mại series on clarifying. To clarify means to make clear.

Today we’ll look at phrases and skills for clarifying what was said. Ví dụ, “I didn’t quite catch that. Could you say that again?” This is useful when you don’t hear clearly or when someone speaks too fast. Sau đó, in the second podcast (BEP 35), we’ll be looking at language for clarifying what was meant, for instanceWhat exactly do you mean by that?”

The listening today is from a shipping company. You’ll hear Wim Zeldenhuis and Andre De Vries in Rotterdam call their American colleague Benny McClenahan in Boston.

*** Bài học này là một phần của chúng tôi Sách điện tử tiếng anh thương mại cho các cuộc họp: Những điều cần thiết cho cuộc họp. Thành viên cao cấp nhấn vào đây để tai Sách điện tử hoàn chỉnh.

Members: PDF Transcript | Online Practice | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

1 suy nghĩ về “BEP 34 – Cuộc họp: Làm rõ những gì đã nói”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.