Tiếng Anh Thương mại cho Điện thoại

Học tiếng Anh qua điện thoại với bài học tiếng Anh thương mại để thực hiện các cuộc gọi điện thoại bằng tiếng Anh.

Với các bài học về gọi và nhận điện thoại bằng tiếng Anh, để lại tin nhắn, nhận đơn đặt hàng, và xử lý khiếu nại, người học có thể phát triển tiếng Anh qua điện thoại cần thiết để giao tiếp hiệu quả qua điện thoại bằng tiếng Anh. Những bài học về kỹ năng điện thoại tiếng Anh thương mại này được thiết kế cho bất kỳ ai cần gọi điện thoại công việc bằng tiếng Anh, chẳng hạn như đại diện dịch vụ khách hàng, nhân viên bán hàng, và các nhà quản lý. Các kịch bản thực tế và tình huống thực tế được cung cấp đảm bảo thành công trong các cuộc gọi điện thoại bằng tiếng Anh.

Các bài học tiếng Anh cho điện thoại của chúng tôi được liệt kê bên dưới với những bài học mới nhất trước tiên.

4 thoughts on “Business English for Telephone

  1. I’m really enjoying your lessons.You’re great!!
    You know, my dream in life is reaching the point where I become a good speaker not like you but nearby.
    Vì thế, cheeeeeeeer me up by your great voices and your most powerful lessons in the world.
    my deepest respect.

Comments are closed.