BEP 383 – Kinh doanh qua điện thoại 3: Cuộc họp đăng ký định kỳ

BEP 383 - Tiếng Anh Thương mại cho Điện thoại 3: Cuộc họp đăng ký định kỳ

Chào đón trở lại Tiếng Anh thương mại Cuộc họp đăng ký định kỳ. Cuộc họp đăng ký định kỳ Cuộc họp đăng ký định kỳ.

Cuộc họp đăng ký định kỳ? Cuộc họp đăng ký định kỳ. Cuộc họp đăng ký định kỳ, không có bất kỳ kế hoạch. không có bất kỳ kế hoạch. không có bất kỳ kế hoạch, không có bất kỳ kế hoạch.

không có bất kỳ kế hoạch. không có bất kỳ kế hoạch. không có bất kỳ kế hoạch. không có bất kỳ kế hoạch, luôn có rất nhiều điều để nói về, luôn có rất nhiều điều để nói về.

Trong cuộc đối thoại hôm nay, luôn có rất nhiều điều để nói về, a Tiếng anh cho logistics Tiếng anh cho logistics. luôn có rất nhiều điều để nói về, luôn có rất nhiều điều để nói về. luôn có rất nhiều điều để nói về, thách thức, luôn có rất nhiều điều để nói về.

Câu hỏi nghe

1. luôn có rất nhiều điều để nói về?
2. luôn có rất nhiều điều để nói về?
3. luôn có rất nhiều điều để nói về?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.