Trò chơi tiếng Anh thương mại – Trò chơi tiếng Anh từ xa

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về chìa khóa Hội nghị tiếng Anh thương mại kỹ năng với chúng tôi Thử thách từ xa.

Trò chơi thử thách từ xa trong tiếng Anh thương mại

Bạn có thể xem lại tất cả ngôn ngữ viễn thông đặc trưng trong bài kiểm tra này trong những bài học:

BEP 143 – Các cuộc họp: Hội nghị truyền hình (Phần 1)
BEP 144 – Các cuộc họp: Hội nghị truyền hình (Phần 2)
Kỹ năng 360 – Lời khuyên từ xa (Phần 1)
Kỹ năng 360 – Lời khuyên từ xa (Phần 2)

1 thought on “Business English Games – Trò chơi tiếng Anh từ xa”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu