Bài học tiếng Anh thương mại

Bài học cuộc họp tiếng Anh thương mại để tham gia các cuộc họp bằng tiếng Anh. Tìm hiểu cách dẫn dắt một cuộc họp bằng tiếng Anh và cách giải thích ý tưởng của bạn trong một cuộc họp bằng tiếng Anh.

Các bài học tiếng Anh trong cuộc họp của chúng tôi được liệt kê bên dưới với bài học mới nhất ở trên cùng:

1 thought on “Business English Meetings Lessons

  1. Hello,
    Would you mind giving me some information about legal english, i made the training of legal secretary in french, now i want making legal english for secretary.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu