Khóa học tiếng anh thương mại – Bài học video: BEP 30 Gợi ý bằng tiếng Anh

Đây là bản xem trước miễn phí của một bài học video từ chúng tôi Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại.

YouTube video

Bài học về ngôn ngữ để đưa ra gợi ý trong một cuộc họp kinh doanh. Bạn có thể kiểm tra bài học gốc ở đây – BEP 30 – Gợi ý bằng tiếng Anh

Các Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại bao gồm 3 Kỹ năng tiếng Anh thương mại chính của các cuộc họp, thuyết trình và nói chuyện qua điện thoại với 20 bài học thích hợp cho người nói tiếng Anh trung cấp. Khóa học có sẵn trên Nền tảng Udemy.com cung cấp quyền truy cập máy tính để bàn và thiết bị di động cho thiết bị Android và iOS.

Members: Study Notes | Online Practice | PhraseCast | Mobile Quizzes

Download: Podcast Video

1 thought on “Business English Course – Bài học video: BEP 30 Gợi ý bằng tiếng Anh”

  1. jose antonio dos santos

    It’s a good IDEA. another way to practice tne English language. Thank you for that.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu