Trò chơi tiếng Anh thương mại – Thử thách qua điện thoại

Hãy sẵn sàng để kiểm tra Kỹ năng tiếng Anh thương mại và ngôn ngữ để sử dụng điện thoại bằng tiếng anh.

Business English Mobile Game - Telephone English

Bạn có thể xem lại tất cả ngôn ngữ có trong bài kiểm tra này trong các bài học sau:
BEP 21, BEP 22 & BEP 23

1 thought on “Business English Games – Thử thách qua điện thoại”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu