Kỹ năng 360 – Mẹo tiếng Anh qua điện thoại (Phần 1)

Chào mừng trở lại Kỹ năng 360 tệp âm thanh.

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một hoạt động chúng ta làm hàng ngày: nói chuyện trên điện thoại. Chúng ta sẽ xem xét cách bắt đầu cuộc gọi đúng cách bằng cách sử dụng thái độ tích cực, mỉm cười qua điện thoại, lịch sự, và nói rõ ràng.

Câu hỏi thảo luận

1. Bạn thường trả lời điện thoại tại nơi làm việc như thế nào??
2. Bạn nghĩ thái độ tốt qua điện thoại liên quan đến điều gì?
3. Bạn nghĩ sao khi nói chuyện qua điện thoại một cách thân mật?

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

7 thoughts on “Skills 360 – Mẹo tiếng Anh qua điện thoại (Phần 1)”

  1. Communication is about manner and patience so that we can reply promptly. Mumbling is truly unnecessary and the use of what instead of pardon is really a common mistake. Will surely keep these fact in my mind.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu