Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 Những bài học

Học tiếng Anh thương mại và kỹ năng quản lý với Kỹ năng 360 tệp âm thanh. Các kỹ năng 360 các bài học bao gồm tất cả các khía cạnh của kỹ năng giao tiếp và quản lý bằng tiếng Anh thương mại. Chúng tôi có các bài học về tiếng Anh thương mại cơ bản hơn, chẳng hạn như nói “Không”thích hợp và làm rõ, đến các kỹ năng nâng cao hơn, chẳng hạn như quản lý thay đổi, tạo điều kiện và thuyết phục. Các bài học được liệt kê bên dưới theo ngày xuất bản, với các bài học gần đây hơn ở trên cùng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu