925 Bài học tiếng Anh 26 – Đưa ra và trả lời các đề xuất

YouTube video

Hôm nay 925 Video tiếng anh bài học, chúng ta sẽ học cách đưa ra và trả lời các đề xuất bằng tiếng Anh.

Trong tình huống công việc, mọi người liên tục đưa ra đề xuất. Nó có thể là về một cái gì đó đơn giản, thích đi đâu ăn trưa. Hoặc nó có thể là về một vấn đề phức tạp, thích cách tăng doanh số bán hàng. Bạn có thể đưa ra một đề xuất bằng tiếng Anh cho một người, hoặc cho cả một nhóm người trong một cuộc họp.

Đưa ra đề xuất có nghĩa là nêu một tùy chọn khả thi. Và đó là lý do tại sao chúng tôi thường sử dụng câu hỏi để đưa ra đề xuất, nhu la “What about” hoặc là “Have you tried.And with these expressions, bạn phải sử dụng dạng -ing của động từ, nhu la “What about asking our manager?” But there are other expressions that just use the base form of the verb, mà không cần thêm -ing. The expressionsWhy don’t we” và “Let’sboth work in this way. Ví dụ, we might sayWhy don’t we go to Spain?”

925 Tiếng Anh là một khóa học của video tiếng anh thương mại bài học cho người mới bắt đầu (CEFR cấp độ A2) Người học tiếng anh. Với 925 Bài học tiếng Anh bạn có thể học các thành ngữ tiếng Anh thương mại để sử dụng trong công việc và kinh doanh.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu