Kỹ năng 360 – Làm cho bài phát biểu của bạn mạnh mẽ hơn với phép ẩn dụ (2)

Kỹ năng 360 - Sử dụng phép ẩn dụ trong tiếng Anh (2)

Chào mừng trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách sử dụng ẩn dụ trong tiếng Anh.

Nếu bạn đã điều chỉnh lần trước, bạn sẽ nhớ rằng phép ẩn dụ là khi bạn so sánh điều gì đó bạn đang nói với một ý tưởng khác. A classic example of a metaphor is “time is money.” But, nếu bạn thực sự muốn sử dụng phép ẩn dụ để nâng tiếng Anh của bạn lên một tầm cao mới, bạn sẽ cần học cách suy nghĩ bên ngoài.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu