Tiếng Anh Collocations cho trò chơi phỏng vấn việc làm

Thực hành Tiếng Anh để mô tả khả năng của bạn, kinh nghiệm và thái độ trong một phỏng vấn xin việc. Bắt đầu trò chơi.

Trò chơi tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh

You can review the English collocations featured in this trò chơi trong những bài học này:
BEP 281 – Collocations phỏng vấn việc làm (Phần 1)
BEP 282 – Collocations phỏng vấn việc làm (Phần 2)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu