VV 20 – Quản lý dự án: Quy trình lập kế hoạch 1

video YouTube

Chào đón trở lại Từ vựng video. Đây là phần đầu tiên của loạt bài hai phần về quy trình lập kế hoạch. Trong tập này, chúng tôi sẽ tập trung vào các giai đoạn đầu của chu kỳ lập kế hoạch.

Thủ tục thanh toán VV 07VV 08 để biết thêm từ vựng liên quan đến quản lý dự án.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

4 thoughts on “VV 20 – Quản lý dự án: Planning Process 1

  1. I’ve just have discovered this website, and i love it !
    As i’m trying to perfect my english, these videos fit fully my objectives.
    It’s a very good job !

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.