BEP 162 – Xử lý khách hàng qua điện thoại 2

Bài học Pod English Business này là phần thứ hai của loạt bài hai phần về kỹ năng điện thoại và giao dịch với khách hàng qua điện thoại.

Khi bạn đang giúp một người gọi trên điện thoại, những điều bất ngờ có thể xảy ra. Bạn có thể cần nhận thêm một số thông tin từ một nguồn khác hoặc yêu cầu người gọi nói chuyện với người khác. Hoặc là, có thể có một số can thiệp với kết nối điện thoại khiến bạn khó nghe thấy ai đó. Thật tốt khi chuẩn bị để bạn có thể xử lý cuộc gọi hiệu quả, mà không gây khó chịu cho khách hàng.

Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét một số tình huống bất ngờ này. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách nói với người gọi về những gì xảy ra trong cuộc gọi và cách đặt câu hỏi một cách lịch sự và làm rõ nếu bạn không nghe hoặc hiểu điều gì đó. Chúng tôi sẽ bao gồm ngôn ngữ để báo hiệu rằng một cuộc gọi sắp kết thúc, và làm thế nào để lịch sự kết thúc cuộc gọi.

Trong tập cuối, chúng tôi đã gặp Leroy và Paul. Leroy là một đại lý chăm sóc khách hàng cho một công ty thẻ tín dụng. Paul là một khách hàng có thẻ sắp hết hạn. Anh ấy đã nhận được một thẻ thay thế và Leroy đang giúp anh ấy.

Câu hỏi nghe

1. Tại sao Leroy cần một phút để lấy các bản ghi Paul Paul?
2. Địa chỉ đường phố chính xác là gì?
3. Tại sao không Paul Paul nhận được thẻ thay thế của mình?

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Câu đố trực tuyến | Cụm từ | Mô-đun bài học

Tải xuống: Podcast MP3

7 thoughts on “BEP 162 – Dealing with Customers on the Phone 2

  1. I’m working as sales coordinator and most of the time I’m using telephone to relay important information either both to my co-worker and customer. This podcast provide me some tips how to response politely on the phone using vocabularies used in the podcast. Cảm ơn.

  2. rất hữu ích, now i’m reseaching employment in export-import company, so I have to talk with foreign customer in phone, this lesson provie me a lots of knowledge when taking on the phone

Bình luận đã đóng.