CT 07 Ngữ pháp – Nguyên nhân, Gerunds và thụ động

YouTube video

Phấn n’ Nói chuyện của Brian Rhodes là một chuỗi các bài học video khám phá ngữ pháp tiếng anh nâng cao chủ đề.

Trong bài học này, Brian hãy xem nhân quả and how it can be used with gerundspassive.

Premium Members: Study Notes | Online Practice

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu