CT 06 Ngữ pháp nâng cao: Nguyên nhân

YouTube video

Phấn n’ Nói chuyện là một loạt các bài học bằng video tiếng Anh khám phá chủ đề ngữ pháp tiếng anh nâng cao.

Trong bài học này, Brian hãy xem nhân quả và làm thế nào nó có thể được sử dụng trong giọng bị động. Nguyên nhân có nghĩa là 'ai đó khiến ai đó làm điều gì đó'. Ba động từ thường được sử dụng cho nguyên nhân là được, có, và làm.

Premium Members: PDF Transcript| Online Practice

Download: Podcast Video

1 thought on “CT 06 Ngữ pháp nâng cao: Nguyên nhân”

  1. i m deaf. i was struggled with English and not get final to English, still it. and i m ok English and Grammar so i wanted to learn English to get final and intelligent and can communication with the people what i want to. so u can help me thanks.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu