Liên kết dùng thử miễn phí

Dưới đây là các liên kết đến các bài học khác nhau có trong bản dùng thử miễn phí của bạn. Nhấp vào liên kết bài học để mở trang bài học và truy cập vào ghi chú nghiên cứu, các hoạt động trực tuyến và phrasecast.

2 thoughts on “Free Trial Links

  1. It’s an excellent way to practise English and to refresh vocabulary and idioms. Thanks a lot!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu