VV 50 – Tiếng anh pháp lý: Intellectual Property and Copyright Law (2)

YouTube video

Trong bài học này, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng anh pháp lý liên quan đến bản quyền. Các tác phẩm có bản quyền được tạo ra bởi các tác giả, người nhận tiền bản quyền để sử dụng tác phẩm của họ. Bản quyền tồn tại cho một thuật ngữ cụ thể, và có thể được giao cho người khác. Giới hạn bản quyền bao gồm các tác phẩm trong phạm vi công cộng cũng như sử dụng hợp pháp. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các ý tưởng như vi phạm bản quyền và vi phạm bản quyền.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio

Download: Video

1 thought on “VV 50 – Tiếng anh pháp lý: Intellectual Property and Copyright Law (2)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu