VV 50 - Sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 2

YouTube video

Trong bài học này, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng anh pháp lý liên quan đến bản quyền. Các tác phẩm có bản quyền được tạo ra bởi các tác giả, người nhận tiền bản quyền để sử dụng tác phẩm của họ. Bản quyền tồn tại cho một thuật ngữ cụ thể, và có thể được giao cho người khác. Giới hạn bản quyền bao gồm các tác phẩm trong phạm vi công cộng cũng như sử dụng hợp pháp. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các ý tưởng như vi phạm bản quyền và vi phạm bản quyền.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Câu đố trực tuyến | Âm thanh MP3

1 thought on “VV 50 – Intellectual Property and Copyright Law 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu