VV 47 – Từ vựng tiếng Anh cho sản xuất 1

YouTube video

Trong này Video bài học tiếng Anh, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại liên quan đến sản xuất. Các công ty sản xuất hàng hóa trong nhà máy, hoặc các nhà máy, nơi họ kết hợp các nguyên liệu thô hoặc các bộ phận và thành phần khác nhau thành một sản phẩm cuối cùng. Chúng tôi sẽ đề cập đến các ý tưởng chẳng hạn như chế tạo, cũng như dây chuyền lắp ráp, nơi hàng hóa được lắp ráp. Các nhà sản xuất dựa vào kiểm soát chất lượng, hoặc QC, để đảm bảo chất lượng thành phẩm của họ.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu