VV 44 – English for Human Resources Vocabulary (2)

YouTube video

Trong này Bài học từ vựng video, chúng ta sẽ xem xét từ vựng liên quan đến nguồn nhân lực.

Nguồn nhân lực, hoặc nhân sự, quan tâm đến quản lý tài năng và phát triển nhân viên. Điều này có thể liên quan đến việc đánh giá hiệu suất cũng như học hỏi và phát triển để cải thiện nhân viên’ sự thành thạo. Nhân viên có thể phát triển thông qua đào tạo tại chỗ cũng như huấn luyện. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các sáng kiến ​​cơ hội bình đẳng và phát triển khả năng lãnh đạo.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu