Khóa học tiếng anh thương mại – Bài học 1: Đưa ra ý kiến ​​bằng tiếng Anh

Đây là bản xem trước của một trong những bài học từ chúng tôi Khóa học tiếng anh thương mại:

YouTube video

Bài học xem xét ngôn ngữ để hỏi và đưa ra ý kiến ​​bằng tiếng Anh trong cả tình huống kinh doanh chính thức và không chính thức. Bạn có thể kiểm tra bài học gốc ở đây: BEP 27 – Đưa ra ý kiến ​​bằng tiếng Anh

Các Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại bao gồm 3 Kỹ năng tiếng Anh thương mại chính của các cuộc họp, thuyết trình và nói chuyện qua điện thoại với 20 bài học thích hợp cho người nói tiếng Anh trung cấp. Khóa học có sẵn trên nền tảng Udemy cung cấp quyền truy cập máy tính để bàn và thiết bị di động.

Download: Podcast Video

1 thought on “Business English Course – Bài học 1: Đưa ra ý kiến ​​bằng tiếng Anh”

  1. I am grateful about this project. Excellent awesome. I like, very useful. I will to recommend to my friends, Very clear, Good pronunciation, really serious to learn. Thank you very much. “I will be there in your point

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu