VV 39 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Cổ phiếu và cổ phần (1)

video YouTube

Trong bài học này, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh tài chính liên quan đến cổ phiếu và cổ phiếu, là một trong một số loại chứng khoán được niêm yết trên các sàn giao dịch. Chúng tôi sẽ khám phá các ý tưởng chẳng hạn như môi giới và môi giới, cũng như chỉ số chứng khoán, đầu ra công chúng, hoặc IPO và cổ tức.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

3 thoughts on “VV 39 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Cổ phiếu và cổ phần (1)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.