Trò chơi tiếng Anh thương mại – Trình bày Bootcamp

Nhận của bạn Thuyết trình tiếng Anh thương mại kỹ năng hình thành với bài thuyết trình Tiếng Anh Bootcamp của chúng tôi.

Thuyết trình-Bootcamp-Game

Bạn có thể xem lại tất cả thuyết trình ngôn ngữ đặc trưng trong bài kiểm tra này trong những bài học:

BEP 212-213 – Đưa hình ảnh vào cuộc sống
BEP 196-197 – Đào tạo
BEP 177-178 – Tạo ảnh hưởng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu