VV 37 – Từ vựng tiếng Anh thương mại: Tiếp thị qua Internet 1

video YouTube

Trong này Video vocab bài học, chúng tôi xem xét từ vựng tiếng Anh liên quan đến tiếp thị trên Internet.

Một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất để tiếp thị Internet là PPC, hoặc trả tiền cho mỗi lần nhấp quảng cáo, với quảng cáo được hiển thị trên các trang web được tổ chức thành các mạng nội dung. Quảng cáo được bán bởi CPC, hoặc chi phí cho mỗi lần nhấp, cho các nhà quảng cáo, ai hy vọng cho một TLB cao, hoặc tỷ lệ nhấp. Quảng cáo được liên kết đến trang đích, nhằm khuyến khích khách truy cập thực hiện chuyển đổi. Để đo lường hiệu quả, nhà quảng cáo sử dụng phần mềm phân tích để xác định CPA, hoặc chi phí cho mỗi lần mua lại.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 37 – Từ vựng tiếng Anh thương mại: Internet Marketing 1

  1. great for my classes.I am really enjoying all your material, so useful & it gives us all a break from the traditional business books.
    love the quiz section.
    much of their homework comes from the listening sections.Again great for them.
    hoan hô
    catherine

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.