Skills 360 – Chạy một phiên động não 1

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Business English App cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Welcome back to Skills 360 cho bài học hôm nay về cách chạy một phiên họp hoặc cuộc họp động não.

Mỗi công ty sử dụng các phiên động não để tạo ra ý tưởng và giải quyết vấn đề. Nhưng làm tất cả các phiên động não tạo ra ý tưởng tốt? Có phải tất cả mọi người rời khỏi một phiên động não cảm thấy như họ đã hoàn thành một cái gì đó? Well, điều đó thường phụ thuộc vào người hướng dẫn. Và nếu bạn là người điều hành chương trình, có một vài điều bạn cần suy nghĩ.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.