VV 34 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Kinh tế vĩ mô (2)

video YouTube

Trong này từ vựng tiếng anh thương mại bài học, chúng tôi sẽ xem xét một số thuật ngữ kinh tế vĩ mô quan trọng liên quan đến người tiêu dùng và giá cả. Điều này bao gồm các ý tưởng như khoảng cách thu nhập, chi phí sinh hoạt, và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Chúng tôi cũng sẽ khám phá các khái niệm như lạm phát và sức mua, cũng như thu nhập khả dụng, nợ hộ gia đình, và chi tiêu của người tiêu dùng.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.