BEP 224 – Thảo luận về Ngân sách (Phần 2)

*** This lesson is available in our Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone & IPad. A new version of the app is now available in the app store: Tải xuống / Update

Trong bài học tiếng Anh thương mại này, chúng tôi tiếp tục xem xét từ vựng và các cụm từ cho discussing a budget.

A budget is a plan for spending money. And you’ll often hear the word “budget” used as a noun. But “budget” is also a verb. We can budget carefully or poorly. We can budget not only money but also time. And how we budget can help or harm our business. If we spend too much money, we may decrease profits. But if we don’t spend enough money, the business may not grow or thrive. It’s all about balance.

A typical budget includes a long list of items that we need to spend money on. And in a budget meeting, you’ll hear people talk, or argue, about where to spend more and where to spend less. Vì thế, how do we do this? Tốt, in today’s dialog, we’ll learn some of the common expressions we use when we discuss budgets.

Trước khi chúng tôi lắng nghe, let’s talk a little about các cụm từ. A collocation is a group of words that native speakers often use together. Một cụm từ chính xác nghe có vẻ tự nhiên, trong khi một cụm từ không chính xác nghe có vẻ không tự nhiên. Ví dụ, in English we say “budget cuts” to talk about lower spending. But we can’t say “budget slices” or “budget chops,” even though “slice” and “chop” mean “cut.” Those simply aren’t natural expressions.

Bạn sẽ nghe thấy nhiều cụm từ hữu ích trong hộp thoại hôm nay. Khi bạn lắng nghe, cố gắng chọn ra những kết hợp từ tự nhiên này. Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của chúng và cách sử dụng chúng trong cuộc phỏng vấn.

Today we’ll rejoin Kate, Harry, and Linda as they discuss the budget for their IT department. Kate and Harry are managers, and Linda is their supervisor. Lần cuối cùng, they talked about the past year’s budget. Hôm nay, you’ll hear them making a plan for the upcoming year.

Câu hỏi nghe

1. What does Kate say the finance department wants to focus on?
2. What is Harry’s concern about replacing the workstations?
3. What does Kate think can be changed to save money?

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Thực hành trực tuyến | Cụm từ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu