VV 32 – Từ vựng tiếng Anh thương mại: Thương mại quốc tế

YouTube video

Trong này Video tiếng anh vocabulary lesson, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại cho thương mại quốc tế. Thương mại quốc tế là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu của chúng tôi, khi hàng hóa liên tục chảy bằng đường hàng không và tàu trên khắp thế giới. Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét cách thức hoạt động của tất cả. Dọc đường, chúng tôi sẽ học từ vựng quan trọng liên quan đến quá trình thương mại quốc tế.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 32 – Từ vựng tiếng Anh thương mại: Thương mại quốc tế”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu