VV 29 – Từ vựng Tài chính và Kinh tế: Trái phiếu 2

YouTube video

Trước đây, chúng tôi đã xem xét một số ý tưởng chính và từ vựng cho trái phiếu, bao gồm các điều khoản như năng suất, phiếu mua hàng, và trưởng thành. Trong này Bài học tiếng anh thương mại, chúng tôi sẽ xem xét các loại trái phiếu khác nhau. Và chúng tôi sẽ giải thích một số thuật ngữ chính liên quan đến cách trái phiếu được định giá và giao dịch.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Ôn tập kiểm tra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu