VV 29 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Trái phiếu (2)

video YouTube

Trước đây, we looked at some of the main ideas and vocabulary for bonds, bao gồm các điều khoản như năng suất, phiếu mua hàng, và trưởng thành. Trong này tiếng anh tài chính bài học, we’ll look at the different types of bonds. Và chúng tôi sẽ giải thích một số thuật ngữ chính liên quan đến cách trái phiếu được định giá và giao dịch.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.