VV 28 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Trái phiếu (1)

Bonds have been a hot topic in the news recently. But what exactly are bonds and how do they work?

video YouTube

Trong này tiếng anh tài chính bài học, we’ll explain some of the main ideas and vocabulary, starting with key terms such as yields, coupons, và trưởng thành. Then we’ll get into different types of bonds. And finally we’ll look at how governments use bonds to finance their borrowing needs.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

4 thoughts on “VV 28 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Trái phiếu (1)”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.