VV 24 – Từ vựng CNTT: Công nghệ Internet (1)

video YouTube

Điều này từ vựng tiếng anh thương mại bài học là phần đầu tiên của loạt bài hai phần về Từ vựng tiếng Anh thương mại liên quan đến công nghệ Internet. Trong phần một, chúng tôi sẽ xem xét một số công cụ và khái niệm cơ bản cho phép Internet hoạt động.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 24 – Từ vựng CNTT: Công nghệ Internet (1)”

  1. phản hồi: VV 25 – Business EnglishVocabulary: Công nghệ Internet 2 | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.