Trò chơi tiếng Anh thương mại – Thuyết phục hoạt động

Thuyết phục hoạt động

Nhiệm vụ của bạn, bạn có nên chọn chấp nhận nó không, là để kiểm tra kiến ​​thức của bạn về Kỹ năng 360 Những bài học on “Selling your Ideas”. Click the “Launch” button below to accept this mission.

Click the “Launch Quiz” button to play Thuyết phục hoạt động!

1 thought on “Business English Games – Thuyết phục hoạt động”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu