Kỹ năng 360 – Kỹ năng kết nối mạng (Phần 2)

Chào mừng trở lại Kỹ năng kinh doanh 360 cho phần thứ hai của chúng ta về kỹ năng mạng. Trong tập này, chúng tôi sẽ tập trung vào “bảo trì mạng,” or how to make sure your network is healthy, được tổ chức, và hiệu quả.

Bạn thấy đấy, phát danh thiếp là không đủ. Tôi có thể dành cả tuần để tham dự các sự kiện và nói chuyện với mọi người và quản lý để phát 200 danh thiếp nhưng vẫn chưa có mạng lưới lành mạnh và hiệu quả. Để làm việc đó, bạn cần duy trì mạng của mình. Bạn cần chăm sóc nó và củng cố các kết nối của nó. Bạn cần hoạt động mạng của mình. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó?

Free Resources: Transcript | Quiz | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

4 thoughts on “Skills 360 – Kỹ năng kết nối mạng (Phần 2)”

  1. I love your business podcast. Not only I learn and improve English. I also learn some new business skills. Thank you. This is great product.

  2. This podcast is a great tool to learn business skills as well as English in my view. As a global businessperson I would like to keep learn this stuff.

    Sang-Woo Ji

  3. Business English podcast is one of the best advanced English teaching podcasts. I would like to thank the team for their time and dedication. I would also like to practice what I am learning here in this website and podcast. Anyone who is interested in practicing with me online, please reply to my message

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu