Kỹ năng 360 – Giao lưu 2: Theo dõi với Danh bạ

Tiếng Anh thương mại 360 BÀI HỌC - Giao lưu và theo dõi với Danh bạ

Chào mừng trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 podcast cho bài học hôm nay về mạng và theo dõi các liên hệ mới.

Những mối quan hệ tốt đẹp được vun đắp. Chúng không chỉ xảy ra một mình. Và nếu bạn liên hệ công việc mới - cho dù đó là tại một hội nghị, một sự kiện mạng, hoặc trên tàu điện ngầm - đừng đợi cho đến khi bạn tình cờ gặp lại họ. Bạn cần theo dõi.

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu