Kỹ năng 360 – Kỹ năng kết nối mạng (Phần 1)

Chào đón trở lại Kỹ năng kinh doanh 360 – podcast nhìn về khía cạnh khác của tiếng Anh thương mại.

Kỹ năng kinh doanh của ngày hôm nay 360 bài học về mạng lưới kinh doanh, và thiết lập mục tiêu cho các sự kiện mạng. Để tận dụng tối đa mạng của bạn, bạn cần phải tham gia những sự kiện này với một mục tiêu rõ ràng để có thể tận dụng tốt cơ hội. Chúng tôi đặt mục tiêu cho mọi thứ khác, vậy tại sao không kết nối mạng?

Để nâng cao tiếng Anh thương mại của bạn để kết nối mạng, Thủ tục thanh toán BEP 155 & 156.

Free Resources: Transcript | Quiz | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

2 thoughts on “Skills 360 – Kỹ năng kết nối mạng (Phần 1)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu