Trò chơi tiếng Anh thương mại: Phỏng vấn công việc đầu tiên

English for Job Interviews GameXem lại tiến trình của bạn với cái mới của chúng tôi Trò chơi tiếng Anh thương mại trên phỏng vấn xin việc từ Business English Pod.

Trò chơi này dựa trên những ý tưởng và kỹ năng được giải thích trong Kỹ năng của chúng tôi 360 loạt bài phỏng vấn xin việc đầu tiên của bạn.

Trò chơi miễn phí:
Kỹ năng 360 – Cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của bạn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu