VV 18 – Marketing English Vocabulary: Xây dựng thương hiệu (Phần 1)

YouTube video

Điều này Bài học từ vựng video là phần đầu tiên của loạt bài hai phần về từ vựng kinh doanh liên quan đến tiếp thị và thương hiệu. Trong phần một, chúng tôi sẽ tập trung vào các yếu tố thiết yếu để thiết lập một thương hiệu thành công.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 18 – Marketing English Vocabulary: Xây dựng thương hiệu (Phần 1)”

 1. Hello,
  This is a very interesting resource, as always :)
  I thought I had to say “làm” instead ofbrandfor vehicles.
  Ví dụ : Toyota has become the highest selling make of automobile in the US this year.
  Thanks for your answer
  Alexandra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu