CT 08 Ngữ pháp – Các khoản tương đối giảm

video YouTube

Phấn n’ Nói chuyện của Brian Rhodes là một chuỗi các bài học video khám phá chủ đề ngữ pháp tiếng anh nâng cao. Trong bài học này, Brian xem xét các mệnh đề quan hệ giảm (đôi khi được gọi là mệnh đề tính từ giảm).

Premium Members: Study Notes | Online Practice

Download: Podcast Video

1 thought on “CT 08 Ngữ pháp – Các khoản tương đối giảm”

  1. Thanks to Brian and to all staff for these splendid lessons. Hope you will continue with them. English Grammar seems to be as interesting as German and other languages grammar. I did not think so before. :0)))

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.