VV 16 – Từ vựng CNTT: Web 2.0 (Phần 1)

video YouTube

Đây là phần đầu tiên trong hai phần từ vựng tiếng Anh bài học về Từ vựng tiếng Anh tin học và máy tính liên quan đến “thế hệ kế tiếp” của công nghệ internet, thường được gọi là Web 2.0.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

5 thoughts on “VV 16 – Từ vựng CNTT: Web 2.0 (Phần 1)”

  1. I really liked this class. It´s very contemporaneous and is about my area of work. Am I need to buy a all year of course? Can I only buy classes that I like? It would be more interesting for me.

  2. phản hồi: My Life In Translation [ dot net ] » Blog Archive » English-Italian Business Glossary

  3. phản hồi: English-Italian Business Glossary | My Life In Translation 2.0

  4. phản hồi: English-Italian Business Glossary | Ilaria Sclafani

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.