VV 12 Kế toán từ vựng tiếng anh: GAAP (Phần 2)

YouTube video

Trong tập này của Video vocab, chúng tôi tiếp tục xem xét tiếng anh tài chính từ vựng liên quan đến các thành phần chính của GAAP hoặc Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. GAAP là một bộ quy tắc được các kế toán viên theo dõi trong các công ty chuẩn bị’ báo cáo tài chính.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video

2 thoughts on “VV 12 Kế toán từ vựng tiếng anh: GAAP (Phần 2)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu