CT 02 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao – Giọng nói thụ động

YouTube video

Phấn n’ Nói chuyện là một loạt các bài học video mới khám phá ngữ pháp tiếng anh nâng cao chủ đề.

Trong video này, Brian xem xét việc sử dụng giọng thụ động. Sau khi xem tại sao chúng ta sử dụng giọng bị động, Brian tiếp tục giải thích cách hình thành giọng nói bị động.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video

1 thought on “CT 02 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao – Giọng nói thụ động”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu