VV 10 Kế toán – Từ vựng căn bản: Bảng cân đối

YouTube video

Trong tập này của Video vocab chúng ta xem xét các từ vựng tiếng Anh về tài chính và kế toán liên quan đến bảng cân đối kế toán của một công ty. Đầu tiên chúng tôi sẽ nghe một bài viết ngắn giới thiệu từ vựng. Sau đó, chúng tôi sẽ đi qua từng từ một cách chi tiết, với một số câu ví dụ để cho thấy cách bạn có thể sử dụng các từ. Ở cuối video, bạn sẽ có cơ hội xem lại và thực hành từ vựng mới của mình.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video

Di chuyển lên đầu