Video vocab 06: Pháp luật 3 – Luật Thương mại

Video podcast này giới thiệu các định nghĩa và cụm từ liên quan đến luật thương mại, kể cả: luật hợp đồng; bản quyền; quyền sở hữu trí tuệ, trọng tài, kiện cáo; kiện; kiện tụng; nguyên đơn; bị cáo; thiệt hại; giải quyết; lệnh cấm & để hấp dẫn.

Bấm vào đây để xem VV 06 Bảng điểm.

3 thoughts on “Video Vocab 06: Pháp luật 3 – Luật Thương mại”

  1. Pingback: Bản tin kinh doanh 10 - Viacom Sues YouTube cho 1 Hàng tỷ dô la | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

  2. How can I get a hold of a pdf format for this video the one that has to do with commercial law? I haven’t been able to downloaded here or in youtube, but the video is not so important, I need to know if you have a pdf format like you have for the basic legal and the part 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu