Video vocab 04: Pháp luật 1 – Từ vựng pháp lý cơ bản

Trong tập Video Vocab này, chúng ta sẽ xem xét các từ vựng cơ bản liên quan đến luật. Đây là phần đầu tiên trong loạt ba phần: phần 1 bao gồm các điều khoản pháp lý cơ bản, phần 2 sẽ xem xét các từ liên quan đến một vụ án và một phần 3 sẽ xem xét các từ vựng liên quan đến luật thương mại.

Từ khóa:
1. Pháp luật (dân sự, tội phạm, hợp đồng, bất động sản, Lòng tin, hành hạ, hợp hiến, hành chính & Quốc tế)
2. Luật sư (AmE = Luật sư, BrE = Solicitor)
3. Phòng thủ
4. Truy tố
5. Trường hợp

Bản ghi PDF của podcast có sẵn ở đây: