Kỹ năng 360 – Cách nhận tiền thưởng cuối năm (2)

Tiếng Anh thương mại 360 - Cách nhận tiền thưởng cuối năm (2)

Chào đón trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 for today’s lesson on how to make sure you get a great year-end bonus.

When I say “bonus,” I’m not talking about a Christmas card from the boss with a $20 gift certificate for Starbucks. I’m not talking about tokens of appreciation. I’m talking about a nice fat year-end bonus that says your employer believes you’re worth investing in.

Trong bài học cuối cùng của chúng tôi, I talked about how to demonstrate your value through your approach to work. Hôm nay, I want to focus not just on your approach, but on the work itself. When all is said and done, it’s your performance that will be valued above all else. So how can you show that?

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu