VV 54 – Technical English: Trí tuệ nhân tạo

YouTube video

Trong bài học này, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại có quan hệ với trí tuệ nhân tạo hoặc AI.

AI bao gồm học máy, có thể dựa vào mạng lưới thần kinh để học sâu và sử dụng các thuật toán phức tạp. AI cũng bao gồm các ứng dụng tự động và máy móc như bot, sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tương tác.

Premium Members: PDF Transcript | Online Quizzes | Audio MP3

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu