VV 53 – Từ vựng tiếng Anh cho quản lý dự án Agile

video YouTube

Trong bài học này, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại related to agile quản lý dự án and the scrum framework of product development.

Scrum involves working in sprints, or short cycles, to develop a product rapidly. Key roles in scrum include the scrum master along with the product owner, as well as product teams, which create the product by working through the sprint backlog.

Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.